مد بخشی از فرهنگ ما است

آموزش

مرحله دوم
خط کش را روی برگه سفید به طوری که عدد -0- خط کش در بالای برگه قرار بگیرد قرار دهید
مرحله سوم
روی یک صندلی بنشینید و پای خود را به صورت عمود روی برگه قرار دهید
(نکته : مایل نگه داشتن پا باعث بروز خطا میگردد.)
مرحله چهارم
نوک بلندترین انگشت خود را (شصت یا انگشت کناری ) بر روی عدد -0- خط کش قرار دهید.
اسکرول به بالا